Projekt „Pomorskie dzieciom” – podsumowanie.

 

Projekt „Pomorskie dzieciom” realizowany w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego    na lata 2014-2020

Grant prowadzony przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie 

w okresie od 01.09.2021r. do 30.06.2023r.

 

Realizator projektu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Wnioskodawca i Grantobiorca

 

Wnioskodawca –  Powiat Tczewski

Grantobiorcy:

 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza z siedzibą w Tczewie przy ul. Kossaka 16.
 2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego z siedzibą w Tczewie przy ul. Wyspiańskiego 2a.
 3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Narkowach.

Główny cel

Zapewnienie wsparcia w walce z epidemią COVID-19 uczestników projektu, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej (w tym opuszczający pieczę zastępczą), jak również wsparcie kadry placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi.

Kluczowe działania

 1. Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 2. Zapewnienie wsparcia wychowankom opuszczającym instytucjonalną pieczę zastępczą w funkcjonowaniu na rynku pracy w dobie pandemii w formie bonów edukacyjnych na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe lub wyposażenie w sprzęt komputerowy niezbędny do poszukiwania pracy.
 3. Doposażenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w środki ochrony i sprzęt niezbędny do walki z COVID-19 i sprzęt niezbędny do nauki zdalnej.
 4. Refundacja kosztów związanych z czasowym zapewnieniem miejsc kwarantanny w placówce opiekuńczo-wychowawczej z powodu pandemii COVID-19.
 5. Zapewnienie superwizji indywidualnej i grupowej dla zespołów wychowawczych placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 6. Wypłata trzymiesięcznych dodatków do wynagrodzeń dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę i wychowanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z tytułu zwiększonego zakresu zaangażowania zawodowego w wyniku pandemii COVID-19.

Rezultaty

 1. Wzrost kompetencji i umiejętności kadry pedagogicznej placówek.
 2. Poznanie i wdrożenie dobrych rozwiązań w obszarze pomocy dziecku.
 3. Stworzenie wychowankom oraz pracownikom bezpiecznych warunków zamieszkania, pobytu i pracy w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
 4. Utrzymanie standardów w zakresie świadczonej opieki zdrowotnej oraz zdrowia psychicznego w placówce.
 5. Wzrost samodzielności na rynku pracy wychowanków opuszczających pieczę zastępczą.
 6. Zniwelowanie stresu spowodowanego pandemią i wprowadzonymi ograniczeniami poprzez udział w warsztatach i zajęciach sportowych.
 7. Zwiększenie świadomości dotyczącej ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem.

Projekt objęty jest wymogiem trwałości.

Uczestnicy

Zakładano ogółem: 57 uczestników, w tym 39 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz 18 osób sprawujących bezpośrednią opiekę i wychowanie w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Uczestniczyło w projekcie: 77 uczestników, w tym 53 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz 24 osoby sprawujące bezpośrednią opiekę i wychowanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Okres realizacji

Wrzesień  2021 – czerwiec 2023

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Budżet

343.330,00 złotych  (w tym 324.256,11  zł ze środków UE, 19.073,89 zł ze środków budżetu państwa) – na podstawie umowy nr 26/U-ROPS-EFS/2021 o udzielenie grantu w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”, realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zawartej  w dniu 21.09.2021 r. w Gdańsku oraz jego aktualizacji.

Wymóg trwałości w projekcie „Pomorskie dzieciom”

Każdy z trzech  grantobiorców  zobowiązany  jest do zachowania usług zaplanowanych w ramach realizacji projektu „Pomorskie dzieciom”, na podstawie umowy nr 26/U-ROPS-EFS/2021 o udzielenie grantu w ramach projektu „Pomorskie dzieciom” oraz jej aktualizacji, realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zawartej w dniu 21.09.2021 r. w Gdańsku, po zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości równym co najmniej okresowi realizacji grantu, jak również do zachowania instytucjonalnej gotowości do świadczenia tych usług w zakresie zbliżonym do projektu i o podobnej jakości w zależności od potrzeb i wystąpienia popytu na te usługi.

Formy wsparcia w ramach usług społecznych objęte wymogiem trwałości:

 1. Specjalistyczne wsparcie dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 2. Bony edukacyjne dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą celem ich wsparcia  w funkcjonowaniu na rynku pracy w dobie pandemii COVID-19.
 3. Superwizja dla kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 

Liczba wspartych miejsc świadczenia usług istniejących po zakończeniu realizacji grantu oferowanych przez grantobiorców w okresie trwałości, objętych wymogiem trwałości:

 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza z siedzibą w Tczewie przy ul. Kossaka 16
 • liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu realizacji Grantu: 14;
 • okres trwałości: co najmniej do 30.04.2025 roku.

 

 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego z siedzibą w Tczewie przy ul. Wyspiańskiego 2a
 • liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu realizacji Grantu: 14;
 • okres trwałości: co najmniej do 30.04.2025 roku.

 

 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza z siedzibą w Narkowach przy ul. Tczewskiej 21
 • liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu realizacji Grantu: 14;
 • okres trwałości: co najmniej do 30.04.2025 roku.
This entry was posted on 31 lipca 2023, in Grupy.

Dar serca

Dnia 24 stycznia 2023 roku na konto naszego Centrum wpłynęły środki finansowe w kwocie 500 zł od Darczyńcy Pana Marcina Kłosa ze Starogardu Gdańskiego. Środki te zostaną przeznaczone na wypoczynek letni dla naszych wychowanków.

Dyrektor oraz wychowankowie Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie dziękują za okazany dar serca.

 

This entry was posted on 27 stycznia 2023, in Darczyńcy.

UWAGA – Zmiana numeru konta na darowizny.

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie informuje, że z dniem             4 listopada 2022 roku zmianie ulega bank, który będzie prowadził obsługę bankową naszej jednostki.

Od dnia 4 listopada 2022 roku darowizny na rzecz naszych podopiecznych prosimy kierować na nasze konto w Banku Spółdzielczym.

Numer konta: 10 8345 0006 2040 0000 9670 0003 

Dziękujemy.

This entry was posted on 4 listopada 2022, in Grupy.

Projekt „Pomorskie dzieciom”

Projekt „Pomorskie dzieciom”

Realizator

Powiat Tczewski, reprezentowany przez trzech grantobiorców:

 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza z siedzibą w Tczewie przy ul. Kossaka 16.
 2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego z siedzibą w Tczewie przy ul. Wyspiańskiego 2a.
 3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Narkowach.

 

Główny cel

Zapewnienie wsparcia w walce z epidemią COVID-19 uczestników projektu, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej (w tym opuszczający pieczę zastępczą), jak również wsparcie kadry placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych  i rodzinnych domów dziecka, pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi.

 

Kluczowe działania

 1. Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 2. Zapewnienie wsparcia wychowankom opuszczającym instytucjonalną pieczę zastępczą w funkcjonowaniu na rynku pracy w dobie pandemii w formie bonów edukacyjnych na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe lub wyposażenie w sprzęt komputerowy niezbędny do poszukiwania pracy.
 3. Doposażenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w środki ochrony i sprzęt niezbędny do walki z COVID-19 i sprzęt niezbędny do nauki zdalnej.
 4. Refundacja kosztów związanych z czasowym zapewnieniem miejsc kwarantanny w placówce opiekuńczo-wychowawczej z powodu pandemii COVID-19.
 5. Zapewnienie superwizji indywidualnej i grupowej dla zespołów wychowawczych placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 6. Wypłata trzymiesięcznych dodatków do wynagrodzeń dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę i wychowanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z tytułu zwiększonego zakresu zaangażowania zawodowego w wyniku pandemii COVID-19.

 

Planowane rezultaty

 1. Wzrost kompetencji i umiejętności kadry pedagogicznej placówek.
 2. Poznanie i wdrożenie dobrych rozwiązań w obszarze pomocy dziecku.
 3. Stworzenie wychowankom oraz pracownikom bezpiecznych warunków zamieszkania, pobytu i pracy w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
 4. Utrzymanie standardów w zakresie świadczonej opieki zdrowotnej oraz zdrowia psychicznego w placówce.
 5. Wzrost samodzielności na rynku pracy wychowanków opuszczających pieczę zastępczą.
 6. Niwelowanie stresu spowodowanego pandemią i wprowadzonymi ograniczeniami poprzez udział w warsztatach.
 7. Zwiększenie świadomości dotyczącej ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem.

Projekt objęty jest wymogiem trwałości (szczegóły w informacjach dodatkowych).

Uczestnicy

Ogółem 57 uczestników, w tym 39 wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz 18 osób sprawujących bezpośrednią opiekę i wychowanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 

Okres realizacji

Wrzesień  2021 – grudzień 2022

 

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Budżet

320 530 złotych (w tym 302 722,78 ze środków UE, 17 807,22 ze środków budżetu państwa) – na podstawie umowy nr 26/U-ROPS-EFS/2021 o udzielenie grantu w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”, realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zawartej  w dniu 21.09.2021 r. w Gdańsku.

 

Dodatkowe informacje

Wymóg trwałości w projekcie „Pomorskie dzieciom”

Każdy z trzech  grantobiorców  zobowiązany  jest do zachowania usług zaplanowanych  w ramach realizacji projektu „Pomorskie dzieciom”, na podstawie umowy nr 26/U-ROPS-EFS/2021 o udzielenie grantu w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”, realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zawartej w dniu 21.09.2021 r. w Gdańsku, po zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości równym co najmniej okresowi realizacji grantu, jak również do zachowania instytucjonalnej gotowości do świadczenia tych usług w zakresie zbliżonym do projektu i o podobnej jakości w zależności od potrzeb i wystąpienia popytu na te usługi. W przypadku zakupu środków trwałych w ramach grantu okres trwałości wynosi pięć lat od dnia zatwierdzenia sprawozdania końcowego z rozliczenia grantu.

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje  dotyczące  liczby  miejsc  oferowanych  przez poszczególnych  grantobiorców  po zakończeniu realizacji grantu w okresie trwałości, jak  i form wsparcia w ramach usług społecznych objętych wymogiem trwałości.

 

Formy wsparcia w ramach usług społecznych objęte wymogiem trwałości:

 1. Specjalistyczne wsparcie dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 2. Bony edukacyjne dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą celem ich wsparcia w funkcjonowaniu na rynku pracy w dobie pandemii COVID-19.
 3. Doposażenie placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej w środki ochronne i sprzęt niezbędny do nauki walki z covid-19 oraz w sprzęt niezbędny do nauki zdalnej.
 4. Czasowe zapewnienie miejsc kwarantanny w przypadku pojawienia się wirusa covid-19 w Placówce opiekuńczo-wychowawczej w Narkowach.
 5. Superwizja dla kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 

 

Liczba wspartych miejsc świadczenia usług istniejących po zakończeniu realizacji grantu oferowanych przez grantobiorców w okresie trwałości, objętych wymogiem trwałości:

 

 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza z siedzibą w Tczewie przy ul. Kossaka 16
 • liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu realizacji Grantu: 14;
 • okres trwałości: co najmniej do 31.05.2024 roku.

 

 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego z siedzibą w Tczewie przy ul. Wyspiańskiego 2a
 • liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu realizacji Grantu: 14;
 • okres trwałości: co najmniej do 31.05.2024 roku.

 

 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza z siedzibą w Narkowach przy ul. Tczewskiej 21
 • liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu realizacji Grantu: 14;
 • okres trwałości: co najmniej do 31.05.2024 roku.

 

Zakup wyposażenia dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w sprzęt niezbędny do nauki zdalnej oraz środki ochrony indywidualnej.

Okres trwałości: co najmniej do 31.12.2028 roku.

 

 

This entry was posted on 3 października 2021, in Grupy.

O G Ł O S Z E N I E

Tczew, dnia 01 września 2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/117/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tczewskiego oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym oraz uchwały nr 118/347/2020 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie ustalania minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych z siedzibą w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 6 informuje o zamiarze oddania w najem w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2025 roku pomieszczeń biurowych oraz piwnicznych na działalność biurowo – usługową. Możliwość wyboru dostępnych do wynajmu pomieszczeń.

1. wysokość najmu M2/m-c: 25 zł + VAT – płatne z góry do 10 – go każdego miesiąca,
2. sposób zapłaty – przelewem na rachunek bankowy po podpisaniu umowy i wystawieniu rachunku,

3. do najmu należy doliczyć media (energia, woda i ogrzewanie-ciepło)

Oferty należy składać w sekretariacie Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w terminie do 17.09.2021 r.

Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 58 532 40 20.

Dyrektor CAPO-W
mgr Elżbieta Protasiuk

This entry was posted on 1 września 2021, in Grupy.